Home > Actions précédentes > Familljendag 2009 am Kulturhaus zu Rued-Sir

Familljendag, den 5.12.2009

Kulturhaus zu Rued-Sir, rte de Luxembourg

Programm :

11:00 Moderatioun : Accueil

Introduktioun : Téléthon, Partner, Programm

Georges Hermes
11:15 Gesang Chorale Rued-Sir
11:30 Scheckiwerreechung
11:45 Ietsebulli a Spaghetti
13:30 Concert digestif Ouljer Musik
15:15 Témoignage Alan
15:30 Usprooch vun der Madame Frank, Burgermeeschtesch

Scheckiwerreechung

15:45 Gesang Chorale Menster
16:05 Concert Orchestre préparatoire

du Conservatoire de Luxembourg

16:45 Témoignage Alan
17:00 Scheckiwerreechung
17:10 Concert Kannerorchester

Conservatoire de Luxembourg

18:00 Cloture